Thẻ học tiếng Nhật

Bộ thẻ học Kanji thông dụng B

Mã sách: 01FC053
180.000đ
200.000đ

Bộ thẻ học Kanji thông dụng A

Mã sách: 01FC052
207.000đ
230.000đ

Thẻ học tiếng Nhật Kanji N2 - 4 xấp

Mã sách: 01FC043
128.000đ
160.000đ

Thẻ học tiếng Nhật Kanji N3 - 4 xấp

Mã sách: 01FC042
128.000đ
160.000đ

Danh mục sách