Giới Thiệu Về Hàn Quốc – Văn hóa, Đất nước và Con người